Treatments / Waxing

WOMEN'S WAXING

Full Leg – $55

Full Leg & Bikini $65

Half Leg $35

Half Leg & Bikini $45

Upper Leg $40

Upper Leg & Bikini $50

¾ Leg $40

¾ Leg & Bikini $50

Bikini $26

G – Bikini $35

First time Brazilian $65

Maintenance Brazilian $50

Stomach Line $16

Full Stomach $35

Full Arm $40

Half Arm $30

¾ Arm $35

Underarm $25

MEN'S WAXING

Back – $50

Back & Shoulders – $60

Chest – $50

Half Leg – $37

Upper Leg – $50

Full Leg – $65

Half Arm – $35

3/4 Arm – $40

Full Arm – $55

Ears – $20

Nose – $20

Cheeks – $20

MENU